Zásady hospodaření pro roky 2021-2025

Základní organizace, samostatně rozhodující o svých finančních prostředcích, jsou základem hospodaření OS Stavba ČR. ZO OS Stavba ČR Skanska DS přijala na konferenci odborové organizace dne 2.7.2021 tento Návrh zásad hospodaření pro roky 2021 - 2025

I. ZDROJE HOSPODAŘENÍ ZO - PŘÍJMY

1. Hlavním zdrojem příjmů finančních prostředků jsou členské příspěvky. Stanovy OS

Stavba ČR určují toto rozdělení příjmů:

75 % objemu výběru čl. příspěvků pro ZO OS
25 % objemu výběru čl. příspěvků pro OS Stavba

2. Každý člen OS platí ve své základní organizaci příspěvek člena ve výši 1 % ze všech příjmů dosažených za uplynulý kalendářní měsíc z čisté mzdy-platu (všechny příjmy podléhající dani). Příspěvek ve výši 20,-Kč měsíčně platí nepracující důchodci a ženy pobírající mateřský příspěvek bez dalšího příjmu.

3. Příjmy z kulturní a sportovní činnosti, úhrady od jiných organizací při společných akcích, úroky z běžného účtu a spořícího účtu, vyřazeného inventáře ZO, poplatky za užívání inventáře ZO.

4. Dary na účet ZO a jiné příjmy.

II. POUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZO - VÝDAJE

l. Základem pro cílevědomé a účelné využívání odborových prostředků je rozpočet, který zabezpečuje plánovité vytváření zdrojů, jejich rozdělování a používání. Rozpočet se sestavuje na období jednoho roku. V průběhu roku hospodaří odborová organizace podle tohoto rozpočtu. Změnu rozpočtu ZO může schválit na svém zasedání VZO.

2. Podle těchto zásad hospodaření jsou hrazeny některé výdaje i za rodinné příslušníky člena. /Za rodinné příslušníky jsou považovány manžel, manželka, druh, družka a děti do doby, kdy ukončí středoškolské vzdělání /

3. Při poskytování darů podle těchto zásad lze slučovat prostředky ZO a úhradu člena.

4. Z daru, který dostane ZO od zaměstnavatele, lze poskytnout příspěvky dle daných pravidel i nečlenům ZO. Pravidla schvaluje VZO každý rok na svém prvním zasedání v lednu daného roku.

5. Kulturní a zájmová činnost

a) Při zájezdech organizovaných VZO lze hradit část ceny (dopravu a ubytování). Na vstupenku lze přispět 50 % ceny pro člena ZO a jednoho rodinného příslušníka maximálně do výše 400,- Kč . Cenu navrhne organizátor zájezdu s hospodářem a následně ji schválí VZO.
b) U akcí pořádaných k slavnostním příležitostem lze poskytnout pohoštění účastníkům do 250,--Kč

6. Tělovýchova a sport

a) Při organizování společné činnosti lze hradit náklady spojené s pořádáním sportovních soutěží.
b ) Členům ZO lze po předložení dokladu o zaplacení poskytnout příspěvek ve výši 1000,- Kč na sportovní aktivity, masáže, zdravotní cvičení , permanentky na hokej, fotbal atd. Příspěvek lze poskytnou pouze 1krát za rok
c ) Členům ZO lze po předložení dokladu o zaplacení poskytnout příspěvek na permanentku na plavání ve výši 500,- Kč . Příspěvek lze poskytnou pouze 1krát za rok
d ) Při sportovních zájezdech organizovaných VZO lze hradit část ceny (dopravu a ubytování). Cenu navrhne organizátor zájezdu s hospodářem a následně ji schválí VZO.

7. Rodinná a dětská rekreace

a ) Členům ZO OS může být poskytnut příspěvek na rodinnou rekreaci ve výši 1 500,-Kč po předložení dokladu o zaplacení.
b ) Příspěvek na dětskou rekreaci ve výši 1000,-Kč lze poskytnout v případě, že dítě nečerpá příspěvek na rekreaci rodinnou.
c) Příspěvky lze poskytnout pouze 1 krát za rok
d ) O případné změně výše příspěvků na rekraci a dětskou rekreaci rozhoduje v období mezi konferencemi VZO.

8. Podpory a dary

a ) Při dovršení 50 let věku člena ZO bude vyplacen peněžní dar ve výši 3000,- Kč
b ) Při prvním odchodu do důchodu ( invalidní i předčasný ) bude vyplacen peněžní dar ve výši 2000,- Kč
c ) Před vánočními svátky bude členům vyplacen dar na sportovní činnost do výše 1000,-Kč.
O jeho výši rozhodne VZO dle aktuální finanční situace ZO.
-
d ) Při životních a pracovních výročích lze po odsouhlasení VZO vyplatit mimořádný dar do výše 5 000,-Kč .
e ) V mimořádných situacích (závažná nemoc s trvalými následky, úraz s trvalými následky) lze členovi ZO po odsouhlasení VZO poskytnout sociální pomoc do výše 10 000,-Kč

9. Organizační a hospodářské výdaje

a) Výdaje za kancelářské potřeby, tiskoviny, poštovné, stravné, cestovné, bankovní poplatky
b) Při odborových schůzích lze hradit pouze nezbytné náklady.

l0. Vybavení a investice
O nákupu vybavení do 1OO OOO,- Kč může rozhodnout VZO. Nad tuto částku je nutný souhlas konference ZO.

III. ROZHODOVÁNÍ, PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST ZA HOSPODAŘENÍ

ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ OS STAVBA.

Každá ZO OS je samostatný právní subjekt.

Nejvyšším schvalujícím i kontrolním orgánem je konference ZO OS.

1. Konference ZO OS

a) Projednává a schvaluje rozpočet ZO

b) Projednává a schvaluje tyto zásady
c) Schvaluje výdaje vyšší než 1OO.OOO,-Kč
d) Projednává a schvaluje zprávu hospodáře a RK o hospodaření ZO

2. Výbor ZO OS

a) Předkládá konferenci podklady k projednání a schválení dle bodu la -ld

b) Navrhuje a rozhoduje o poskytování darů členům dle zásad určených ve II. části
c) Schvaluje výdaje ZO od 1O OOO,-Kč do 1OO.OOO,-Kč
d) Zabezpečuje jednou za rok inventarizaci majetku
e) Schvaluje změny rozpočtu
f) Schvaluje změny ve výši vyplácených příspěvků na rekreaci, dětskou rekreaci , sport a dary pro členy v období mezi konferencemi.

3. Předseda ZO OS

Odpovídá za správné kolektivní projednávání hospodářské činnosti ZO OS. Je rovněž odpovědný za konkrétní vedení a provádění hospodářské agendy ZO, dále pak :

a) Spolu s hospodářem a dalším jedním členem VZO má dispoziční oprávnění k nakládání s peněžními prostředky ZO uloženými na běžném účtu
b) Společně s hospodářem VZO schvaluje výdaje do 1O.OOO,-Kč, pokud nebyly jednotlivě schváleny v rozpočtu ZO
c) Dbá na řádné vedení hospodářské agendy v ZO
c) Zabezpečuje řádné předání agendy ZO při změně funkcionářů.

4. Hospodář VZO OS

a) Hospodář VZO vykonává funkci hospodáře i pokladníka

b) Hospodář odpovídá za správu finančních prostředků a hmotného majetku ZO
c) Organizuje a dbá o řádné placení členských příspěvků
d) Spolupodepisuje hospodářské dispozice, provádí pokladní operace a kontroluje účetní doklady
e) Společně s předsedou schvaluje výdaje do 1O.OOO,-Kč pokud nebyly jednotlivě schváleny v rozpočtu ZO
f) S ostatními členy VZO připravuje a předkládá k projednání rozpočet ZO na příští rok
g) Předkládá VZO zprávy o hospodaření a výkaz o hospodaření jedenkrát ročně
h) Sleduje dodržování rozpočtu při výdajích
i) Dbá na dodržování finanční kázně a dodržování ostatních předpisů souvisejících s vedením této agendy
j) Hospodář má právo odmítnout provedení úhrady nebo pokladní operace odporující finančním a souvisejícím předpisům.

IV. HOSPODÁŘSKO - FINANČNÍ AGENDA ZO OS

1. Pokladní operace, účetnictví a výkaznictví

Veškeré finanční operace na běžném účtu, spořícím účtu i v hotovosti musí být zapsány v Peněžním deníku a doloženy příslušným dokladem. Výdaje spojené s účastí členů musí být doloženy presenční listinou nebo seznamem.

2. Evidence, inventarizace a archivace dokladů ZO OS

Je prováděna dle všeobecně platných předpisů

3. Odpovědnost funkcionářů

Hospodář, předseda a ostatní, kdo spravují odborový majetek, mají hmotnou odpovědnost dle občanskoprávních předpisů.

V. KONTROLA HOSPODAŘENÍ ZO OS

Dle stanov OS je při ZO OS volená revizní komise (RK).

Činnost revizní komise

Revizní komise pracuje dle svého pracovního plánu, který navazuje na plán ZO OS :

a) Kontroluje dodržování těchto zásad hospodaření a usnesení ZO
b) Sleduje odborovou organizovanost, řádnou evidenci členů a správnost placení členských příspěvků a odvod na účet OS Stavba
c) Prověřuje zpracování a čerpání rozpočtu, zkoumá účelnost a správnost vynakládání finančních prostředků ZO OS
d) V souladu s vnitřními směrnicemi ZO OS a všeobecně platnými právními předpisy provádí dokladovou revizi hospodaření ZO jak obsahové, tak formální stránky účetních kladů
e) Kontroluje řádné vedení účetnictví ZO v souladu se zákonem
f) Sleduje řádnou evidenci majetku ZO, provádí inventarizaci, prověřuje jeho stav a využívání
g) Předkládá konferenci ZO OS zprávu o činnosti
h) Kontroluje dodržení opravných opatření

Tyto zásady hospodaření byly projednány a schváleny konferencí ZO OS Stavba ČR Skanska DS

Zpracovala : Lenka Rozsívalová

Kontrolovala : Stanislava Spurná

Projednáno: konference ZO OS STAVBA ČR Skanska DS - 2.7.2021