Návrh zásad hospodaření

ZO OS STAVBA ČR SKANSKA DS na roky 2016 - 2020

Základní organizace, samostatně rozhodující o svých finančních prostředcích, jsou základem hospodaření OS Stavba ČR. ZO OS Stavba ČR Skanska DS přijala na konferenci odborové organizace dne 29.4.2016 tento

Návrh zásad hospodaření pro roky 2016 - 2020

I. ZDROJE HOSPODAŘENÍ ZO - PŘÍJMY
l. Hlavním zdrojem příjmů finančních prostředků jsou členské příspěvky. Stanovy OS
Stavba ČR určují toto rozdělení příjmů:
75 % objemu výběru čl. příspěvků pro ZO OS
25 % objemu výběru čl. příspěvků pro OS Stavba
2. Každý člen OS platí ve své základní organizaci příspěvek člena ve výši 1 % ze všech
příjmů dosažených za uplynulý kalendářní měsíc z čisté mzdy-platu (všechny příjmy
podléhající dani).
Příspěvek ve výši 20,-Kč měsíčně platí nepracující důchodci a ženy pobírající mateřský
příspěvek bez dalšího příjmu.
3. Příjmy z kulturní a sportovní činnosti, úhrady od jiných organizací při společných
akcích, úroky z běžného účtu a spořícího účtu, vyřazeného inventáře ZO, poplatky
za užívání inventáře ZO.
4. Dary na účet ZO a jiné příjmy.
II. POUŽÍVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZO - VÝDAJE
l. Základem pro cílevědomé a účelné využívání odborových prostředků je rozpočet,
který zabezpečuje plánovité vytváření zdrojů, jejich rozdělování a používání. Rozpočet
se sestavuje na období jednoho roku. V průběhu roku hospodaří odborová organizace
podle tohoto rozpočtu. Změnu rozpočtu ZO může schválit na svém zasedání VZO.
2. Podle těchto zásad hospodaření jsou hrazeny některé výdaje i za rodinné příslušníky člena.
/Za rodinné příslušníky jsou považovány manžel, manželka, druh, družka a děti do doby,
kdy ukončí středoškolské vzdělání /
3. Při poskytování darů podle těchto zásad lze slučovat prostředky ZO a úhradu člena.
4. Z daru, který dostane ZO od zaměstnavatele, lze poskytnout příspěvky dle daných pravidel
i nečlenům ZO. Pravidla schvaluje VZO každý rok na svém prvním zasedání v lednu
daného roku.
5. Kulturní a zájmová činnost
Při zájezdech organizovaných VZO lze hradit část ceny (dopravu a ubytování).
Na vstupenku lze přispět 50 % ceny pro člena ZO a jednoho rodinného příslušníka maximálně do výše 300,- Kč .
Cenu navrhne organizátor zájezdu s hospodářem a následně ji schválí VZO.
U akcí pořádaných k slavnostním příležitostem lze poskytnout pohoštění účastníkům
do 200,--Kč
6. Tělovýchova a sport
Při organizování společné činnosti lze hradit náklady spojené s pořádáním sportovních soutěží.
b ) Členům ZO lze po předložení dokladu o zaplacení poskytnout příspěvek ve výši 500,- Kč
na sportovní aktivity, masáže, zdravotní cvičení , permanentky na hokej, fotbal atd.
Příspěvek lze poskytnou pouze 1krát za rok
c ) Členům ZO lze po předložení dokladu o zaplacení poskytnout příspěvek na permanentku
na plavání ve výši 500,- Kč . Příspěvek lze poskytnou pouze 1krát za rok
d ) Při sportovních zájezdech organizovaných VZO lze hradit část ceny (dopravu a
ubytování). Cenu navrhne organizátor zájezdu s hospodářem a následně ji schválí VZO.
7. Rodinná a dětská rekreace
a ) Členům ZO OS může být poskytnut příspěvek na rodinnou rekreaci ve výši 1 500,-Kč
po předložení dokladu o zaplacení.
b ) Příspěvek na dětskou rekreaci ve výši 1000,-Kč lze poskytnout v případě, že dítě nečerpá
příspěvek na rekreaci rodinnou.
c) Příspěvky lze poskytnout pouze 1 krát za rok
d ) O případné změně výše příspěvků na rekraci a dětskou rekreaci rozhoduje v období mezi
konferencemi VZO.
8. Podpory a dary
a ) Při dovršení 50 let věku člena ZO bude vyplacen peněžní dar ve výši 3000,- Kč
b ) Při prvním odchodu do důchodu ( invalidní i předčasný ) bude vyplacen peněžní dar
ve výši 2000,- Kč
c ) Před vánočními svátky bude členům vyplacen dar do výše 500,-Kč. O jeho výši rozhodne
VZO dle aktuální finanční situace ZO.
-
d ) Při životních a pracovních výročích lze po odsouhlasení VZO vyplatit mimořádný dar
do výše 10 000,-Kč .
9. Organizační a hospodářské výdaje
a) Výdaje za kancelářské potřeby, tiskoviny, poštovné, stravné, cestovné, bankovní poplatky
Při odborových schůzích lze hradit pouze nezbytné náklady.
l0. Vybavení a investice
O nákupu vybavení do 1OO OOO,- Kč může rozhodnout VZO. Nad tuto částku je nutný
souhlas konference ZO.
III. ROZHODOVÁNÍ, PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST ZA HOSPODAŘENÍ
ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ OS STAVBA.
Každá ZO OS je samostatný právní subjekt.
Nejvyšším schvalujícím i kontrolním orgánem je konference ZO OS.
1. Konference ZO OS
a) Projednává a schvaluje rozpočet ZO
b) Projednává a schvaluje tyto zásady
c) Schvaluje výdaje vyšší než 1OO.OOO,-Kč
d) Projednává a schvaluje zprávu hospodáře a RK o hospodaření ZO
2. Výbor ZO OS
a) Předkládá konferenci podklady k projednání a schválení dle bodu la -ld
b) Navrhuje a rozhoduje o poskytování darů členům dle zásad určených ve II. části
c) Schvaluje výdaje ZO od 1O OOO,-Kč do 1OO.OOO,-Kč
d) Zabezpečuje jednou za rok inventarizaci majetku
e) Schvaluje změny rozpočtu
f.) Schvaluje změny ve výši vyplácených příspěvků na rekreaci, dětskou rekreaci , sport a
dary pro členy v období mezi konferencemi.
3. Předseda ZO OS
Odpovídá za správné kolektivní projednávání hospodářské činnosti ZO OS. Je rovněž
odpovědný za konkrétní vedení a provádění hospodářské agendy ZO, dále pak :
Spolu s hospodářem a dalším jedním členem VZO má dispoziční oprávnění
k nakládání s peněžními prostředky ZO uloženými na běžném účtu
Společně s hospodářem VZO schvaluje výdaje do 1O.OOO,-Kč, pokud nebyly jednotlivě
schváleny v rozpočtu ZO
c) Dbá na řádné vedení hospodářské agendy v ZO
Zabezpečuje řádné předání agendy ZO při změně funkcionářů.

  • Hospodář VZO OS
a) Hospodář VZO vykonává funkci hospodáře i pokladníka
b) Hospodář odpovídá za správu finančních prostředků a hmotného majetku ZO
c) Organizuje a dbá o řádné placení členských příspěvků
d) Spolupodepisuje hospodářské dispozice, provádí pokladní operace a kontroluje účetní
doklady
e) Společně s předsedou schvaluje výdaje do 1O.OOO,-Kč pokud nebyly jednotlivě
schváleny v rozpočtu ZO
f) S ostatními členy VZO připravuje a předkládá k projednání rozpočet ZO na příští rok
g) Předkládá VZO zprávy o hospodaření a výkaz o hospodaření jedenkrát ročně
h) Sleduje dodržování rozpočtu při výdajích
i) Dbá na dodržování finanční kázně a dodržování ostatních předpisů souvisejících
s vedením této agendy
j) Hospodář má právo odmítnout provedení úhrady nebo pokladní operace odporující
finančním a souvisejícím předpisům.
IV. HOSPODÁŘSKO - FINANČNÍ AGENDA ZO OS
1. Pokladní operace, účetnictví a výkaznictví
Veškeré finanční operace na běžném účtu, spořícím účtu i v hotovosti musí být zapsány
v Peněžním deníku a doloženy příslušným dokladem. Výdaje spojené s účastí členů musí
být doloženy presenční listinou nebo seznamem.
2. Evidence, inventarizace a archivace dokladů ZO OS
Je prováděna dle všeobecně platných předpisů
3. Odpovědnost funkcionářů
Hospodář, předseda a ostatní, kdo spravují odborový majetek, mají hmotnou odpovědnost
dle občanskoprávních předpisů.
V. KONTROLA HOSPODAŘENÍ ZO OS
Dle stanov OS je při ZO OS volená revizní komise (RK).
Činnost revizní komise
Revizní komise pracuje dle svého pracovního plánu, který navazuje na plán ZO OS :
a) Kontroluje dodržování těchto zásad hospodaření a usnesení ZO
b) Sleduje odborovou organizovanost, řádnou evidenci členů a správnost placení členských
příspěvků a odvod na účet OS Stavba
c) Prověřuje zpracování a čerpání rozpočtu, zkoumá účelnost a správnost vynakládání
finančních prostředků ZO OS
d) V souladu s vnitřními směrnicemi ZO OS a všeobecně platnými právními předpisy
provádí dokladovou revizi hospodaření ZO jak obsahové, tak formální stránky účetních
kladů
e) Kontroluje řádné vedení účetnictví ZO v souladu se zákonem
f) Sleduje řádnou evidenci majetku ZO, provádí inventarizaci, prověřuje jeho stav a
využívání
g) Předkládá konferenci ZO OS zprávu o činnosti
h) Kontroluje dodržení opravných opatření
Tyto zásady hospodaření byly projednány a schváleny konferencí ZO OS Stavba ČR Skanska DS
Zpracovala : Lenka Rozsívalová
Kontrolovala : Stanislava Spurná

Projednáno: konference ZO OS STAVBA ČR Skanska DS - 29.4.2016